Skip to content Skip to Navigation

Brannøvelse i boligselskap

Hvert år rykker brannvesenet ut til nærmere 3000 bygningsbranner. Over fire milliarder kroner går tapt. All erfaring viser at det nytter å være forberedt: Brannøvelser skaper trygghet og bevissthet om hva man skal gjøre hvis det begynner å brenne. Gevinsten er færre branner og mindre omfang når uhellet først er ute.

Boligselskaper er en virksomhet, og skal derfor iverksette rutiner for evakuering og redning ved brann. Boligselskapet skal ha rutiner som sikrer at alle som oppholder seg i byggverket, får tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann. I praksis vil dette medføre at boligselskaper må gjennomføre både opplæring og brannøvelser for sine beboere. Hva som skal øves på og hvor ofte, må tilpasses risikoen for brann og hva beboerne trenger av informasjon for å kunne ivareta egen sikkerhet. Normalt vil årlig deltagelse i Nasjonal brannøvelse være tilstrekkelig. 

Hvordan arrangere brannøvelse?
En brannøvelse kan gjennomføres på flere ulike måter. Velg gjerne ulike typer øvelser fra gang til gang, eller kombiner momenter fra ulike øvelsestyper i en og samme øvelse. Her er enkle oppskrifter på de mest typiske variantene av brannøvelser:

1) Evakueringsøvelse
Passer for: Boligselskap i lavblokker og bygårder med felles brannalarmanlegg

Planlegging og gjennomføring:
Lag et scenario der dere forestiller dere en bestemt brannsituasjon. Varier mellom ulike scenarier fra gang til gang dere har øvelse, slik at dere får øvd på alle tenkelige situasjoner og bruk av alle mulige rømningsveier. Legg øvelsen til et tidspunkt der mange er hjemme, for eksempel om ettermiddagen. Informer beboerne på forhånd. Har dere brannalarmanlegg med direktevarsling til brannvesenet, husk å forhåndsvarsle 110-sentralen om at alarmen vil bli utløst.

Evaluering og oppfølging:
Skriv en rapport om hva som gikk bra og hva som kan gjøres bedre. Noter hvor mange beboere som deltok, og hvor lang tid dere brukte på å tømme bygningen for personer. Gjør endringer i branninstruksen hvis nødvendig. Følg opp eventuelle behov for forbedring av rømningsveiene. Informer beboerne om hvilke erfaringer øvelsen ga, og hvilke tiltak som iverksettes. Lagre evalueringsrapporten og tiltaksplanen som HMS-dokumentasjon.

2) Realistisk øvelse
Passer for: Boligselskap i lavblokker og bygårder med felles brannalarmanlegg

Planlegging og gjennomføring:
En realistisk øvelse er som en evakueringsøvelse, men involverer i tillegg gjerne bruk av teaterrøyk, markører med fiktive skader og utrykning fra brannvesenet. En slik type øvelse må boligselskapet regne med å måtte betale for, siden det er nødvendig med ekstern hjelp. Gjør avtaler med brannvesenet og/eller et anerkjent firma som kan hjelpe til med å gjennomføre en slik øvelse. Informer beboerne på forhånd. Har dere brannalarmanlegg med direktevarsling til brannvesenet, husk å forhåndsvarsle 110-sentralen om at alarmen vil bli utløst.

Evaluering og oppfølging:
Skriv en rapport om hva som gikk bra og hva som kan gjøres bedre. Noter hvor mange beboere som deltok, og hvor lang tid dere brukte på å tømme bygningen for personer. Noter tilbakemeldinger fra brannvesenet. Gjør endringer i branninstruksen hvis nødvendig. Følg opp eventuelle behov for forbedring av rømningsveiene. Informer beboerne om hvilke erfaringer øvelsen ga, og hvilke tiltak som iverksettes. Lagre evalueringsrapporten og tiltaksplanen som HMS-dokumentasjon.

3) Slokkeøvelse
Passer for: Mindre boligselskaper

Planlegging og gjennomføring:
En slokkeøvelse må boligselskapet regne med å måtte betale for, siden det er nødvendig med ekstern hjelp. Gjør avtale med brannvesenet eller et anerkjent firma som tilbyr slokkeøvelser. Slokkeøvelsen må gjennomføres på et egnet sted, der det ikke er fare for brannspredning, og der røyken ikke er til sjenanse for folk. Pass på å innhente nødvendige utslippstillatelser fra kommunen der det trengs.

Evaluering og oppfølging:
Skriv en rapport om erfaringer fra øvelsen. Noter hvor mange beboere som deltok. Vurder om boligselskapet har tilstrekkelig med slokkeutstyr. Vurder standarden på slokkeutstyret, og sjekk at anbefalt vedlikeholdsintervall etterleves. Lagre evalueringsrapporten som HMS-dokumentasjon.

4) Teoriøvelse
Passer for: Alle boligselskaper

Planlegging og gjennomføring:
En teoriøvelse kan gjennomføres i form av et informasjonsmøte eller en befaring i bygningen. Dette kan dere gjøre på egen hånd eller med bistand fra eksterne. I et informasjonsmøte kan dere ta opp emner som er relevante for boligselskapet og beboerne, for eksempel gjennomgå branninstruksen, diskutere opptreden ved brann, de vanligste brannårsakene og hva man kan gjøre for å forebygge brann. Del gjerne ut brosjyrer eller lignende informasjonsmateriell. Ved en befaring kan man gå sammen i grupper og sjekke hvordan ulike rømningsveier fungerer, se hvor slokkeutstyret er plassert og snakke om hvordan man skal opptre ved brann.

Evaluering og oppfølging:
Skriv en rapport om erfaringer fra øvelsen. Noter hvor mange beboere som deltok. Lagre evalueringsrapporten som HMS-dokumentasjon

5) Papirøvelse
Passer for: Alle boligselskaper (involverer vanligvis bare styret og andre nøkkelpersoner)

Planlegging og gjennomføring:
Styret lager et sett med scenarier, det vil si tenkte hendelser som involverer brann. Ta for dere disse hendelsene trinn for trinn. Sett av god tid. Drøft hvordan hendelsene kunne ha forløpt hos dere, hva man kunne ha gjort for å begrense skader på bygninger og/eller personer, og hva man kan gjøre for å hindre at samme hendelse skjer igjen. Vurder om boligselskapets branninstruks er god nok.

Evaluering og oppfølging:
Dersom styret oppdaget mangler eller avvik, sett opp en plan med tiltak for å rette opp disse. Skriv en rapport om erfaringer fra øvelsen. Lagre evalueringsrapporten som HMS-dokumentasjon.

Husk:

  • Alle boligselskaper bør ha en branninstruks – det vil si en oppskrift på hvordan man skal opptre ved brann. En branninstruks er gjerne bygget rundt huskeregelen redde, varsle, slokke, og må tilpasses bygningsmassen og menneskene som bor der. Branninstruksen må angi et trygt møtested der alle skal møte ved evakuering.
  • Informer beboerne om at man aldri skal benytte rømningsveier som er fylt av tett røyk. I et røykfylt trapperom eller en røykfylt korridor er to-tre åndedrag tilstrekkelig til at man kan miste bevisstheten og bli røykforgiftet. Møter man tett røyk i rømningsveien, skal man snu og benytte en annen rømningsvei. Alternativt skal man gå tilbake til boenheten for å gjøre seg til kjenne fra vindu eller balkong, slik at brannvesenet kan bistå med redning.
  • Er det beboere hos dere som trenger hjelp ved evakuering, for eksempel eldre eller personer med nedsatt funksjonsevne? Styret bør kartlegge behov for assistanse ved rømning. Hør gjerne med naboer om de vil hjelpe til hvis forholdene tillater det.

 

Back to top